Vision

Visionen för denna bibelskola kan sammanfattas i tre A:n

  • Allt Guds ord
  • Alltid tillgängligt
  • Alla tillsammans

ALLT

Det är viktigt att läsa hela Bibeln eftersom summan av ordet ger sanning, vilket David skriver i sin psalm (Ps. 119:160). Paulus skriver till sin lärjunge Timoteus: ”Hela skriften är utandad av Gud och nyttig för oss till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning”. (2 Tim. 3:16-17). Gud har inpirerat alla författarna i Bibeln i deras skrivande och därför är Bibeln Guds ord. Paulus skriver att Kristi ord ska bo hos oss med hela sin vishet och med all sin rikedom (Kol. 3:16). Till de äldste i Efesos säger Paulus att han inte hållit tillbaka någonting som kunde vara till nytta för dem, utan predikat och undervisat allt som han fått av Herren (Apg. 20:20). Vi har ingen rätt att ta bort något av det som Gud har talat i sitt ord (Upp. 22:19)

ALLTID

Jesus säger att vi skall leva av Guds ord (Matt. 4:4, Joh. 6:48). Därför behöver det vara tillgängligt 24/7. Guds råd till Josua när han ska ta över ledarskapet efter Mose är att han ska tänka på Ordet både dag och natt så ska han lyckas och ha framgång i allt han gör (Jos. 1:8). Förutom Bibeln finns hemsidan med dokument kring de olika ämnena, undervisning, uppdrag, kursbibliotek och bibelläsningsplan att ta del av. Som elev har man också tillgång till en mentor som hjälper till och vägleder den studerande genom utmaningarna under kursens gång.

ALLA

Bibelskolan ska vara tillgänglig för alla. Både för de som är nya i tron och inte har några förkunskaper, men också för de som har en tro och studerat Bibeln. Därför finns det två nivåer, en grundnivå och en avancerad nivå bland uppgifterna som görs i kursen. Dokumenten är skrivna på ett lättfattligt språk så att alla ska kunna förstå. Tillsammans med mentorn, lärarna och genom gruppsamtal under bibelkvällarna hjälps vi åt att tolka det som står. Paulus skriver att vi tillsammans som troende ska förstå bredden, längden, höjden och djupet (Ef 3:18) i den kristna tron.